برای استفاده از این توزیع در متلب کافی است کد زیر را تایپ و اجرا کنید
x = -5:0.1:5;
y = tpdf(x,5);
z = normpdf(x,0,1);
plot(x,y,'-',x,z,'-.')

در صورت نیاز به توضیح بیشتر در همین صفحه پیام بگذارید