1-    منظور از شبكه هاي كامپيوتري چيست ؟

ادغام كامپيوترها و ارتباطات تأثير بسزايي در سازمان دهي سيستم هاي كامپيوتري داشته است .

مفهوم « مركز كامپيوتر » بعنوان اتاقي كه كارهاي مشتريان را انجام دهد كهنه شده است و اين مدل قديمي كه تمام نيازهاي محاسباتي سازمانها را انجام مي داد جاي خود را به تعدادي از كامپيوترهاي متصل به هم داده است . اين سيستم ها شبكه هاي كامپيوتري ناميده مي شود . اگر دو كامپيوتر با يكديگر مبادله اطلاعاتي داشته باشند
مي گويند اين دو كامپيوتر به يكديگر متصل اند . اگر كامپيوتري بتواند كامپيوتر ديگري را راه اندازي ، متوقف و كنترل كند مستقل نيستند . سيستمي با يك واحد كنترل و چند كامپيوتر پيرو شبكه نيست .

يك شبكه كامپيوتري سيستم ارتباطي براي تبادل داده هاست كه چندين كامپيوتر و دستگاه جانبي مثل چاپگر ها، سيستم هاي ذخيره سازي انبوه ، كتابخانه هاي CD-ROM – مودم – فكس و بسياري از دستگاههاي ديگر را بهم متصل مي كند . نرم افزار شبكه به كاربران شبكه امكان مي دهد كه از طريق پست الكترونيكي به تبادل اطلاعات بپردازند و به طور گروهي روي پروژه ها كار كنند . برنامه هاي كاربردي مجوز دار را به اشتراك بگذارند و به منابع مشترك دسترسي پيدا كنند . سرپرستان شبكه همه اين منابع را مديريت كرده و خط مشي هاي امنيتي براي تعيين حقوق دستيابي كاربران و محدوديت هاي وي اتخاذ مي كنند .

اسنتفاده اشتركي از منابع – كاهش  هزينه  صرفه جويي در هزينه – امنيت اطلاعات – ايجاد ارتباط مابين افراد مختلف از موارد استفاده شبكه هاي كامپيوتري مي باشد .

2-      نمونه كاربردهاي شبكه هاي كامپيوتري را شرح دهيد :

شبكه ها و سازمانها : بسياري از سازمانها كامپيوترهايي دارند كه دور از يكديگرند ابتدا ممكن است اين كامپيوترها مستقل از يكديگر كار كنند اما امكان دارد مديريت در مقطعي از زمان تصميم بگيرد آنها را متصل كند تا قادر به استخراج و ارتباط اطلاعات كل مؤسسه باشد ( اشتراك منابع ) اشتراك منابع كوششي در جهت خلاف محدوديتهاي جغرافيايي است .

هدف بعدي فراهم كردن قابليت اعتماد بالا با داشتن منابع متعدد است بعنوان مثال تمام تمام فايل ها مي توانند برروي دو يا سه ماشين كپي شوند بنابر اين اگر از آنها به دليل سخت افزاري قابل استفاده نباشند مي توان از ديگري استفاده كرد .

براي كاربرد هاي نظامي ، بانكداري ، كنترل ترافيك هوايي ، امنيت راكتور اتمي و بسياري از كاربردهاي ديگر توانايي ادامه عمليات در مواجهه با مشكلات سخت افزاري بسيار مهم است .

هدف ديگر كاهش هزينه هاست در كامپيوترهاي كوچك ، نسبت قيمت به كارآيي بهتر از كامپيوترهاي بزرگ است .

هدف ديگر شبكه ، قابليت افزايش كارآيي سيستم ، با رشد بار كاري آن است كه با افزودن پردازشگرهاي بيشتر انجام مي شود .

هدف ديگر شبكه به تكنولوژي وابسته است كه شبكه كامپيوتري مي تواند رسانه ارتباطي قدرتمندي بين افراد دور از هم فراهم آورد .

كاربرد ديگر ، دستيابي به سيستم هاي اطلاعاتي مثل شبكه جهاني است كه حاوي اطلاعاتي راجع به هنر ها ، تجارت ، آشپزي ، بهداشت ، تاريخ ، سرگرميها ، تفريح ، علم ، ورزشها ، مسافرت و مصنوعات بسيار ديگر است.

دسته ديگري از كاربرد شبكه ، برهمكنش شخص با شخص است ( پست الكترونيكي )

3-     منظور از شبكه هاي مخابراتي چيست و براي چه نوع كاربردهايي استفاده مي شود ؟

ماهواره هاي مخابراتي بيشتر از هوا براي انتقال اطلاعات استفاده مي كنند . اگر جسمي در فاصله 3600 kmزمين باشد . دوره گردشش با زمين يكي است ( دوره گردش زمين ) ، ( 24 ساعت ) پس آن را ثابت مي بينيم .

از اين اصل براي ماهواره هاي مخابراتي استفاده كرده اند . روي زمين يكسري ايستگاه داريم . يك ماهواره چندين آنتن زميني را مي توان پوشش دهد يك قسمت اطلاعات را به ماهواره مي دهد و ماهواره آن را به زمين مي دهد . (پخش مي كند )

.

 

در سال 1990 سه قسمت اصلي مستقيم تلفن مشخص شد. دفاتر راه گزيني ، سيستم هاي بين مشتريان و دفاتر راه گزيني و اتصالات طولاني بين دفاتر راه گزيني در حال حاضر سيستم تلفن به صورت سلسله مراتب فوق العاده زائد چند سطحي سازمان دهي شده است از هر تلفن دو سيم مسي خارج مي شود و مستقيماً به نزديكترين دفتر انتهايي دفتر محل شركت تلفن وصل مي شود . فاصله در حدود 1 تا 10 كيلومتر است . اتصال هاي دو سيمي بين تلفن هر مشترك و دفتر انتهايي ، در تجارت به عنوان حلقه محلي شناخته مي شود اگر حلقه هاي محلي دنيا به دنبال هم قرار مي گرفتند 1000 مرتبه مسير بين ماه و زمين را طي مي كرد .

 

 

4- منظور از سيستم هاي باز چيست ؟

در سيستم هاي باز يك ارتباط فيزيكي بين دو نقطه برقرار مي شود

به شبكه هايي كه كليد پروتكل هاي استفاده شده در آنها از يك استاندارد پيروي مي كند شبكه هاي گفته
مي شود .

5- منظور از سيستم هاي بسته چيست ؟

در سيستم هاي بسته ارتباط فيزيكي بين دو ايستگاهي كه مي خواهند اطلاعات را رد و بدل كنند برقرار نيست بلكه پيام يا بسته اي كه بايد ارسال شود آدرس مقصد نيز به آن الحاق مي شود و ايستگاه پيغام را به نزديكترين ايستگاه كاري كه به آن مرتبط است ارسال مي كند .

6- نمونه هاي پروتكل ارتباطي كه در شبكه هاي كامپيوتري استفاده مي شود نام ببريد :

 1-  (Carrier Sense Multiple access )  CSMA

 2-    (Carrier Sense Multiple access / Collision Deteution CSMA/CD

 3-      (Transmision Contrel protocol / Internet protocol )  Tcp/IP

 4-       SPX/IPX

 5-        Fram / Relay

 6-       OSI

 7-      Apple Talk

 8-     IBM/Microsoft

9-     Novell

10-ISTN

11-ATH

12-NT

7 – منظور از شبكه هاي محلي چيست ؟

شبكه ها به چند دسته تقسيم مي شوند . محلي – شهري – گسترده و شبكه هاي ارتباطي كه هر كدام داراي ويژگي تكنولوژي ، سرعت و موقعيت خاصي است .

شبكه هاي محلي ( lan ) در داخل يك ساختمان و در فواصل كم ( در حدود چند كيلومتر ) مورد استفاده قرار مي گيرند اين نوع شبكه ها براي اتصال كامپيوتر هاي شخصي وايستگاههاي كاري در دفاتر ، شركتها و كارخانه ها به كار مي روند تا منابع مثل چاپگر را به طور اشتراكي استفاده كرده و تبادل اطلاعات كنند شبكه هاي محلي با سه ويژگي از ساير شبكه ها مجزا شده اند 1 – اندازه 2 – تكنولوژي انتقال 3 – توپولوژي

اندازه شبكه هاي محلي محدود است . يعني بدترين حالت زمان انتقال محدود بوده و از قبل مشخص است . دانستن اين زمان موجب شد تا بعضي از طراحيهاامكان پذير شود . مديريت شبكه را نيز آسان مي كند تكنولوژي انتقال در شبكه هاي محلي حاوي كابل منفردي است كه تمام مشين ها به آن وصل شده اند مثل خطوط تلفني كه در نواحي روستايي مورد استفاده قرار مي گيرد .

8- منظور از شبكه هاي گسترده چيست ؟

ناحيه جغرافيايي وسيعي را در بر مي گيرد ( كشور – قاره ) اين شبكه كامپيوترهاي متعددي براي اجراي برنامه هاي كاربر دارد اين ماشين ها را ميزبان مي گوييم. گاهي به آنها سيستم نهايي نيز گفته مي شود ميزبانها با زير شبكه به يكديگر متصل شده اند كار زير شبكه حمل پيام از ميزبان است . دقيقاً مانند تلفن كه كلمات را از گوينده به گيرنده حمل مي كند .

در اغلب شبكه هاي گسترده زير شبكه از دو قطعه مجزا تشكيل مي شود . خطوط انتقال و عناصر راه گزيني خطوط انتقال كه ( مدارها ) كانال ها يا سيم نيز ناميده مي شوند ) بيت ها را بين ماشين ها منتقل مي كنند . عناصر راه گزيني كامپيوترهاي ويژه اي هستند كه براي اتصال دو يا چند خط انتقال بكار مي روند وقتي داده ها به خط ورودي مي رسند عناصر راه گزيني بايد خط خروجي را براي پيشروي آنها انتخاب كنند بعنوان يك عبارت كلي مي توان مسير ياب را براي كامپيوترهاي راه گزيني انتخاب كرد .

هر ميزبان به يك شبكه محلي وصل است كه بر روي آن مسير ياب وجود دارد مجموعه اي از خطوط ارتباطي و مسير يابها زير شبكه را تشكيل مي دهند

9- به چه نوع شبكه هايي شبكه هاي اختصاصي گفته مي شود ( Intranet )

شبكه هاي خارج از اينترنت را شبكه هاي اختصاصي مي گويند .از شبكه هاي اختصاصي اينترانت هيج ارتباط مستقيمي با شبكه اينترنت وجود ندارد همه ارتبا طات از طريق شبكه هاي Extranet  انجام مي شود .كليه پروتكل هاي و Applicationها و كاربردهاي متفاوت در شبكه هاي اينترانت همان پروتكل ها و Applicationهاي متداول اينترنت ها مي باشد.

10 – منظور از شبكه Internet چيست ؟

اينترنت يك شبكه بسيار وسيع از كامپيوتر هايي است كه در سراسر جهان با يكديگر ارتباط برقرار مي كنند . همانطوريكه در بزرگراه ، مكانهاي مختلفي براي توقف وجود دارد ، در اينترنت نيز مخازني از نرم افزار و اطلاعات ديگر موجود است كه مي توان به آنها دسترسي پيدا كرد با استفاده از اينترنت مي توان وارد كامپيوتر ديگري در شبكه شد كه احتمالا منابع مورد نظر شما را داراست . اين عمل ورود از راه دور نام دارد ( Remot Login )

اينترنت همچنين شما را با آخرين سرعت به مكان هاي مورد نظر تان مرتبط مي سازد به عنوان مثال مي توان يك پيام الكترونيك به هر نقطه از جهان فرستاد اين پيام در مدت چند ثانيه به مقصد خواهد رسيد به اين امكان پست الكترونيكي گفته مي شود .

11- منظور از شبكه هاي Extra Net چيست ؟

شبكه هاي extranet شبكه هايي است كه بنگاه هاي مالي و تجاري مستقل با استفاده از اين نوع شبكه به مراكز تجاري بزرگ مرتبط مي شوند و همچنين مراكز مالي و تجاري با استفاده از آن با مشتريان خود ارتباط برقرار مي كنند .

Extrannetها به شبكه هايي گفته مي شود كه نقطه يا مركز برقراري ارتبا طات بين شبكه هاي اختصاصي گسترده اينترانت مي باشد .Extranet ها حداقل از يك مسير ياب اصلي بعنوان Core Routerشناخته مي شود تشكيل مي گردد.

12 – لايه هاي مختلف Tcp\IP را شرح دهيد :

1-لايه Data Link : امكان انتقال داده و ايجاد وشناسايي قابهاي اطلا عاتي

1- لايه Net Work :مسيريابي در شبكه را به عهده دارد و وظيفه برقراري ,حفظ و قطع ارتباط را بر عهده دارد .

2- لايه Transport:  ارسال موفق داده

3- لايه Application: برقراري ارتباط يا اتصالات مورد نياز بين پروتكل استك ولايه كاربرد مي باشد .

13 – تجهيزات مختلف شبكه سازي را نام ببريد :

Repeater :تقويت كننده هايي هستد كه با زمان بندي مجدد و با بازسازي پاكت ها يا قالب هاي اطلاعاتي ,طول موثر كابل شبكه را به چندين هزار متر افزايش مي دهند.

Concentrator :تمركز دهنده ويك وسيله ارتباطي است كه سيگنالهاي جند منبع ,مثل پايانه هاي يك شبكه را قبل از ارسال به مقاصد در يك يا جند سيگنال تركيب مي كند .

Hub :يا متمركز كننده ,عموما داراي گذرگاههاي مقصد است كه يك گذرگاه آن براي ارتبا ط با كابل محور ستون اصلي وبقيه گذرگا ه هاي آن براي ارتبا ط  با ايستگاه هاي شبكه مورد استفاده قرار مي گيرد .

Bridge:  پل ها تكرار كننده هايي هستند كه اطلا عات را كنترل شده به  LAN هاي مختلف هدايت مي كنند ودو شبكه مستقل را در سطح لايه پيوند داده از مدل OSIبه يگديگر اتصال مي دهند . اتصال بين يك شبكه اترنت و شبكه Token busمعمولابا يك پل صورت مي گيرد.

Routers:مسير گردان ها نيز پل هايي هستند كه نه تنها با آدرس مبدا و مقصد پاكت ها سروكار دارند بلكه به خاطر قابليت پردازش اضافي امكان انتخاب بهترين و مقرون به صرفه ترين مسير را نيز دارا مي باشد .

b- Router :B-Routerها براي پرو تكل هاي ناشناخته مانند پل عمل مي كنند ودر مقابل پروتكل هاي شناخته شده و مشخص رفتار مسير گردان را ارائه مي دهند.

Gateway:اين تجهيزات در بالاترين سطح پروتكل عمل مي كنند وبه سيستم ها وشبكه ها اجازه مي دهند تا پروتكل هاي  متفاوت را با يكديگر مرتبط سازند.

14 – لايه هاي مختلف مدل مرجع را شرح دهيد :

مدل مرجع از هفت لايه متفاوت زير تشكيل شده است :

1 – لايه فيزيكي يا Physical later

پائين ترين لايه از مدل مرجع مي باشد كه نحوه اتصال الكتريكي و مكانيكي به محيط انتقال را تشريح مي كند.

2 – لايه پيوند داده يا Data link layer

وظيفه اين لايه ايجاد و شناسائي قاب هاي اطلاعات مي باشد . افزودن بيت هاي آغاز و پايان به سر و ته بيت هاي قالب بندي شده و حصول اطمينان از دريافت صحيح و بدون خطاي اطلاعات توسط گيرند و در صورت لزوم ارسال مجدد پيام به عهده اين لايه مي باشد .

3 – لايه شبكه يا Network layer

وظايف اصلي لايه شبكه عبارتند از : الف ـ تعيين نوع رابطه بين دو كامپيوتر ب ـ مسير يابي براي ارسال پاكت هاي اطلاعات ج ـ جلوگيري از ايجاد بن بست در يك گره

4 ـ لايه حمل Transport Layer

اين لايه ارسال موفق داده بين دو كامپيوتر را تضمين مي كند . اگر داده به غلط ارسال شود مسئوليت ارسال مجدد آن به عهده اين لايه است .

5 ـ لايه جلسه Session Layer

لايه جلسه مسيري است ارتباطي بين گيرنده و فرستنده برقرار مي سازد . به اين ترتيب كاربران ماشين هاي مختلف مي توانند با يكديگر تماس بگيرند . اين لايه زمان وصل و قطع بين دو كامپيوتر را تعيين مي كند .

6 ـ لايه ارائه يا Prresentation Layer

اين لايه مترجم شبكه است و اين اطمينان را مي دهد كه كامپيوتر به زبان صحيح با شبكه صحبت كند .

7 ـ لايه كاربرد يا Application Layer

اين لايه پيام ها را به فرم ديجيتال بر مي گرداند و به صورت واسطي بين شبكه و نرم افزار تحت اجرا روي كامپيوتر عمل مي كند .

15 – انواع توپولوژيهاي شبكه را نام ببريد :

شبكه هاي همراهي با سخت افزار و نرم افزار مختلف در جهان وجود دارند مردمي كه به شبكه خاصي متصل هستند علاقمند ند كه با افراد ديگر متصل به شبكه هاي ديگر ارتباط برقرار كنند براي اين كار بايد شبكه هاي مختلف و اغلب ناسازگار را توسط ماشين هايي به نام دروازه به هم ارتباط داد . وصل كردن تعدادي از شبكه هاي به هم را شبكه بندي يا اينترنت مي گويند .

ستاره

خطي

درختي براي 8 ايستگاه

 

 

1

3

2

7

6

5

4

G

F

E

D

H

C

B

A

16 – منظور از ftp چيست و چه كاربرد هايي دارد ؟

اين پروتكل امكان انتقال فايل ها را بين كامپيوتر كاربر و يك ميزبان دور فراهم ميكند و نياز به استفاده از يك زبان دستوري با گرامر وپژه دارد . ftp راه سريعتري براي جابجايي اطلاعات حجيم نسبت به ساير روش ها مانند پست الكترونيكي و … است .

ftp به هر كسي اجازه مي دهد تا به يك محيط وپژه از فضاي ديسك به صورت بي ضرري دسترسي داشته باشد . با اين امكان ، فايل ها به طور عمومي و با حداقل دردسر در دسترس قرار مي گيرند .

17 – منظور از سيستم هاي خادم و مخدوم ( client – server ) چيست ؟

كاربر ، برنامه اي بنام كلاينت را بر دستگاه محل خود اجرا نمايد و اين برنامه از دستگاه راه دور ، سرويسي ار در خواست كند . برنامه اي كه به دستگاه دوم سوار ست و سرويس مورد درخواست را ارائه مي دهد سرور نام دارد از آن جا كه اين سيستم طوري طراحي شده كه پاسخگوي نياز هر نوع دستگاهي باشد دو برنامه بايد در قالب استاندارد كه پروتكل ناميده مي شود ، ارتباط برقرار كنند .

18- منظور از استاندارد HTML چيست و در چه زمينه هايي به كار مي رود ؟

در سالهاي اخير با گسترش عمل اتصال مجموعه وسيعي از كامپيوتر هاي متصل در اين شبكه تحت سرويس بنابه Word wido web صورت مي گيرد . نرم افزار مرورگر web با استفاده از مدارات اينترنت و بدون در نظر گرفتن بعد مكان و زمان به منظور دستيابي به هر شاخه اي از اطلاعات كامپيوترهاي متصل به شبكه اينترنت از استانداردي بنابه HTML استفاده مي كنند .

HTML مخفف Hypr Text Mosaic Longuage مي باشد .

مستنداي كه بر اساس HTML نوشته مي شوند كاملاً مشابه يك فايل Text مي باشند منتها با اين تفاوت كه برخي از كاركتر هاي آن بعنوان علائم مشخصه تفسير مي شوند . بطوريكه اين علائم ساختار ويژه اي به مستندات خواهند بخشيد

19 – منظور از لايه هاي peer – to – peer چيست ؟ ( لايه هاي هم ارز )

در يك شبكه نظير به نظير تعدادي از كامپيوتر ضمن اجراي نرم افزار شبكه سرويس گر فايل ـ نرم افزار سرويس گير ـ برنامه هاي كاربردي و يك سيستم عامل مخصوص را اجرا مي كنند بر خلاف شبكه هاي مبتني بر سرويس گر كه يك كامپيوتر مركزي بر روي آن يك سيستم عامل شبكه نصب شده و مديريت شبكه را بر عهده مي گيرد .

لايه n در يك ماشين با لايه n ماشين ديگر مكالمه دارد به اين نوع ارتباط peer to peer  communication گويند اين ارتبا ط تنها در صورتي امكان پذير است كه هر دو از يك مجموعه قوانين تبعيت كنند هردو با هم سازگار باشند.

20 – نمونه Midea هاي انتقال داده را نام ببريد :

1-صوت :موج صوت يك بعدي است و گوش به تغييرات صدا بسيار حساس است .پس از چند ميلي ثانيه به آن پي مي برد و با لعكس چشم تغييرات در سطح نور را كه فقط چند ميلي ثانيه طول بكشد درك نمي كند .نتيجه اين مشاهده اين است كه تاخيرلرزش چند ميلي ثانيه اي در اثناي انتقال چند رسانه اي ,در كيفيت صداي در يافت شده بيشتراز تاخيرآن دركيفيت تصوير دريافتي است .امواج صوتي را ميتوان با ACD  به شكل ديجيتال در اورد. اي سي دي ولتاز الكتريكي را به عنوان ورودي گرفته وعدد دودوئي را به عنوان خروجي توليد مي كند.

2-تصوير:چشم انسان داراي اين ويزگي است كه وقتي نور تصويري به شبكه ميرسد,قبل از محو شدن چند ميلي ثانيه نكهداري ميشود .اگر نور دنباله اي از تصويرها به صورت 50 تصوير در ثانيه به چشم بتابد نمي تواند تشخيص دهد كه تصويرهاي مختلفي در برابر چشم وي قرار دارد. تمام سيستم هاي تصويري (تلويزيون )ازاين قاعده براي توليد تصاوير متحرك استفاده مي كنند.