ضرورت بسیار با اهمیت تحلیل آماری در بسیاری از پایان نامه های دانشجویی و نیزتحقیقات کاملا حرفه ای ،اقتضا وجود نرم افزار کاملی را دارد که علاوه بر امکانیادگیری بسیار سریع ، بتواند نیاز غالب کاربران را ( که اکثرا در چهارچوب اثباتفرضیه ها و طراحی آزمایشات آماری میباشد ) برآورده سازد. نرم افزار Minitabیکی از کم حجم ترین و کاملترین نرم افزار های ریاضی جهتعملیات آماری بر روی اعداد و تحلیل داده های خام میباشد. توانایی های اولیه نرم افزار Minitab عبارتند از امکان وارد کردن داده های ورودی بهشکلی بسیار آسان ( Data Entry ) – هماهنگی کامل با سایر نرم افزار ها از جمله Microsoft Office Excel ، تحلیلهای بسیار ساده اولیه مثل : میانگین ، میانه ، Standard Division ، مشاهده توزیعهای ساده Distributed data همراه با نمودار و .توانایی های پیشرفته تر مثل امکان محاسبه ضریب همبستگی بین متغیرهای مختلف وامکان گسترده رسم نمودارهای Charts مختلف در انواع ستونی BAR ، دایره ایPIE و در رنگهای بسیار متنوع.