در این صفحه سایت های مفید درباره نرم افزار متلب منتشر می شود.

www.math.utah.edu/lab/ms/matlab/matlab.html

www.math.utah.edu/lab/ms/matlab/matlab.html

www.mathtools.net/MATLAB/