سایت مرجع برای نرم افزار متلب  سایت www.mathworks.com می باشد در این صفحه مطالب مرتبط با این سایت را قرار می دهیم. البته این سایت در ایران باز نمی شود به علت تحریم ها ، به همین علت ما تصمیم گرفتیم مطالب مفید این سایت را در این جا منتشر کنیم .