LabVIEW یک زبان برنامه نویسی است که از آیکون ها به جای خطوط متنی برای ایجاد برنامه استفاده می کند. در مقایسه با برنامه نویسی بر اساس متن (Text-Base) که دستورات روند اجرای برنامه را مشخص می کند، در LabVIEW (که نوعی برنامه نویسی Dataflow است) جریان داده مشخص کننده اجرای برنامه می باشد.

در LabVIEW شما به کمک ابزار و اشیاء موجود در نرم افزار یک رابط گرافیکی کاربر می سازید. این رابط کاربر به عنوان Front Panel شناخته می شود. سپس توسط نمایش گرافیکی توابع، کد برنامه را برای کنترل اشیاء موجود در Front Panel اضافه می کنید. Block Diagram حاوی این کد می باشد. به بیان دیگر بلوک دیاگرام نمایشی از Flowchart برنامه است.

Front Panel := F.P

Block Diagram := B.D

LabVIEW برای ارتباط با سخت افزار همچون GPIP، VXI، PXI، RS232 و RS485 و همچنین دستگاه های DAQ کاملاً Integrate شده است.

LabVIEW همچنین ویژگی ذاتی (توابع آماده) برای اتصال به شبکه Web را برای برنامه های خود فراهم نموده است. این اتصال از طریق Web server و استانداردهای نرم افزاری همچون TCP/IP و ActiveX انجام می شود.

توسط نرم افزار LabVIEW شما می توانید هر یک از برنامه های زیر را بسازید:

Test & Measurment

Instrument Control

Data Logging

Measurment Analysing

Data Aquisition

Report Generation