یکی از الگوریتمهای طبقه بندی می باشد . مبنای الگوریتم KNN پیدا کردن تعداد معینی از نزدیکترین عناصر موجود در جامعه آماری به عنصر جدید واردشده در آن جامعه است که بر اساس آن بتوان نزدیکترین داده  (داده ها) موجود به عنصر جدید را از لحاظ ویژگی های مختلف پیدا کرد تا عنصر جدید را در همان طبقه ای قرار داد که عناصر نزدیک به آن قرار دارند. Knn یکی از روش های غیر پارامتریک برای بدست آوردن تابع توزیع از روی داده های توزیع شده می باشد. همچنین این روش یکی از متداول ترین روش ها برای دسته بندی داده ها می باشد.

در بالابه بررسی تعدادی از روشهای به کار گرفته شده و توضیحات مرتبط با آن پرداخته شد جهت دسترسی به اطلاعات تکمیلی بهمنابع مراجعه نمایید.