برای استفاده از این توزیع در متلب کافی است کد زیر را تایپ و اجرا کنید
Tau = [1 .5; .5 2];
df = 10; S1 = iwishrnd(Tau,df)*(df-2-1)

S1 =
۱٫۷۹۵۹ ۰٫۶۴۱۰۷
۰٫۶۴۱۰۷ ۱٫۵۴۹۶

df = 1000; S2 = iwishrnd(Tau,df)*(df-2-1)

S2 =
۰٫۹۸۴۲ ۰٫۵۰۱۵۸
۰٫۵۰۱۵۸ ۲٫۱۶۸۲

در صورت نیاز به توضیح بیشتر در همین صفحه پیام بگذارید