هردو نرم افزار excel و matlab قابلیت ذخیره اطلاعات در قالب رشته ای و عددی را دارا می باشند.

در نرم افزار excel اطلاعات در قالب worksheet و با پسوند xls یا xlsx می باشد.

برای فراخوانی در matlab باید فایل مورد نظر را ابتدا در محل اجرای برنامه(محل ذخیره m.file) کپی کنید.

برای مثال :

C:\Program Files\MATLAB\R2011a\bin

سپس در ابتدای برنامه از دستور زیر استفاده کنید:

نام ماتریس =xlsread (‘filename.xls’)

برای انتخاب قسمت خاصی از اطلاعات از ستون های محیط کار excel می توان از دستور زیر استفاده نمود:

نام ماتریس =xlsread (‘filename.xls’,’An:Bn’)

A,B=نام ستون های مورد نظر

n= نام سطر انتخابی

مشاهده خروجی های matlab در برنامه excel :

حالت های مختلفی برای نمایش خروجی در excel وجود دارد که هرکدام به صورت مختصر توضیح داده شده است.

Xlswrite(filename,A)

از ستون A شروع به چاپ اطلاعات می کند.

Xlswrite(filename,output,sheet,range)

اگرsheet موجود نباشد، با این دستور یک sheet در worksheet ایجاد می شود.

Range : یک قسمت از worksheet مربوطه را انتخاب کرده و اطلاعات را در آن قسمت چاپ می کند.

آدرس مورد نظر به صورت ’   ’نوشته می شود.

برای مثال:

Xlswrite(‘book1.xls’,y,’sheet2’)

یک sheet جدید با اسم sheet2 باز کرده و محتوای y را در آن قرار می دهد.

توجه: باید فایل book1.xls در محل اجرای برنامه(محل ذخیره m.file) موجود باشد.