در میان این نیروها، نیروی جاذبه از بقیه ضعیفتر است، اما به خاطر محدوده عمل وسیع و داشتن قدرت فقط جذب، سرنوشت عالم را در دست دارد. نیروی جاذبه بسیار فراگیر است و تمام عالم هستی را در بر دارد در حالی که سایرنیروها محلی هستند. این نیرو قدیمی‌ترین و از بعضی جهات جدیدترین نیروی شناخته شده برای انسان است و بعضی جنبههای آن هنوز ناشناخته باقی‌مانده‌است. گرانش نیروی غالب در هر جایی از سطح زمین است و نیرویی است که تمام اجسام را به سمت هم میکشاند، عالم را دور هم نگه می‌دارد و حرکت اجسام را تعیین می‌کند. این ویژگیها، نیروی جاذبه را از سایر نیروهای طبیعت متمایز ساخته‌است. بزرگترین نظریه پردازان تئوری جاذبه، اسحاق نیوتن و آلبرت اینشتن می‌باشند. تئوری نیوتن در زمینه جاذبه، بسیاری از پدیدههای طبیعت در کهکشانها و زمین مثل حرکت سیارات و ماهوارهها، ساختار کهکشانها و تولد ستارگان را توجیه می‌کند. تئوری نسبیت عام اینشتن پدیدههایی مثل سیاهچاله‌ها، امواج گرانشی و انفجار بزرگ که جاذبه نیوتنی قادر به توضیح آنها نیست را توجیه می‌کند، چرا که جاذبه نیوتنی تنها تقریبی ازحقیقت است