شايد از لحاظ مفهومي ساده‌ترين مدل تركيبي عصبي- فازي باشد؛ چراكه در آن شبكه عصبي غالب بوده و تنها مفهوم منطق آن تغيير نموده است. از اين شبكه‌ها در كاربرد‌هاي مختلفي استفاده شده و انواع گوناگوني از اين شبكه‌ها ايجاد شده است. در حالت كلي اين دسته را معادل شبكه عصبي با منطق فازي مي‌دانند.

image001

     امكان تعبير معنايي وزن‌هاي شبكه عصبي فازي، بر اساس نوع ارتباط شبكه با منطق فازي امكان پذير مي‌باشد. در شبكه‌هايي كه وزن‌ها حاصل خروجي توابع عضويت فازي باشد، اين وزن‌ها معناي بياني يافته و مي‌توان آنها را تفسير نمود.