در سازمان­ها، داده­ها و اطلاعات معمولا به دو شکل در سیستم­ها پیاده­سازی می­گردند:سیستم­های عملیاتی (OLTP)[1] و سیستم­های اطلاعاتی یا تحلیلی (OLAP)[2]. سیستم­های عملیاتی جهت انجام عملیات روزمره بنگاه­ها و سازمان­ها، تهیه و تولید و توسط کاربران استفاده می­گردد. در حقیقت این سیستم­ها باعث می شود تا چرخ کسب وکار بگردد[3]. در این سیستم­ها داده­های کسب­و­کار به پایگاه داده­ها[4] (تراکنشی) وارد می­شود. اما سیستم­های تحلیلی در جهت تحلیل داده­های موجود در سیستم­های عملیاتی مورد استفاده قرار می­گیرد. این سیستم­ها باعث می­گردند تا چرخش کسب و کار را بنگرید[5]. در این سیستم­ها، اطلاعات مورد نیاز مدیران از درون سیستم­های عملیاتی موجود، استخراج و در پایگاه داده­های تحلیلی[6] بار می­شود. تعریف ارائه شده توسط اینمون[7] برای پایگاه داده تحلیلی به صورت زیر است: “پایگاه داده تحلیلی، یک مجموعه موضوع-گرا، یکپارچه، متکی بر بازه­های زمانی متفاوت(زمانگرا) و تغییر ناپذیر از داده­هاست که برای پشتیبانی مدیریت پردازش تصمیم­گیری به کار می­رود[1]”. پایگاه داده تحلیلی شامل اطلاعات مجتمع شده از چندین پایگاه داده عملیاتی است و اغلب این اطلاعات با فرمت­های خاص و در پایگاه داده­های عملیاتی ناهمگن وجود دارد. هر قدر که ناهمگنی در پایگاه داده ها (فایل مبنا، XML ، رابطه­ای و…) بیشتر باشد، بارگذاری روی پایگاه داده تحلیلی پیچیده تر می­شود.[1] On Line Transaction Processing

[2] On Line Analytic Processing

[3] Make the Wheels of Business Turn

[4] Data Base

[5] Watching the Wheels of Business Turn

[6] Data Warehouse

[7]Inmon