پایگاه دانش CYC [CYC] طراحی شد تا تمام دانش بشر را در خود جای دهد و شامل بیش از صدهزار مفهوم است که در قوانین و واقعیت های این پایگاه دانش کد شده­اند. روش بکار رفته در ساخت CYC شامل سه مرحله بوده است. در مرحله­ی اول مقالات و بخش ­های دانش common sense ضمنی موجود در منابع مختلف بصورت دستی تدوین و رمز شدند. مرحله­ی دوم و سوم شامل بدست آوردن دانش common sense جدید با استفاده از زبان طبیعی یا ابزارهای یادگیری ماشین است. نسخه­ی مختصرتر و مجانی آن OpenCYC نام دارد و در [OpenCYC] موجود است.