ارزیابی یک مجموعه قانون با استفاده از مجموعه داده تست