محاسبه تحقق‏های استاندارد (کانویکال) در فضای حالت.

Gc2 = canon(G,'modal',1e10);
Gc2.A

returns the result:
ans =

۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۱٫۰۰۰۰ ۱٫۰۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ -۱٫۰۰۰۰ ۱٫۰۰۰۰ ۲٫۰۵۴۸ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۱٫۰۰۰۰ ۱٫۰۰۰۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ -۱٫۰۰۰۰ ۱٫۰۰۰۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ -۱۰٫۰۰۰۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ -۱۰٫۰۰۰۱