1.1.1    ANFIS

مدل طراحی شد برای ISO27001 می‌تواند با الگوريتم يادگيري هيبريدي ياد بگيرد. پارامترهاي پیش‌فرض كه توابع عضويت را تعريف می‌کنند با استفاده از روش گراديان تعيين می‌شوند و پارامترهاي نتيجه شده يا به كار بردن روش حداقل مربعات تعيين می‌شوند.

شبکه عصبی می‌تواند در MATLAB از command line و يا يك GUI مربوط به ANFIS در MATLAB به نام ANFIS Editor به كار گرفته شود.

ANFIS Editor GUI: با تايپ كردن anfis edit در command line نرم افزار MATLAB پنجرة ANFIS Editor باز می‌شود. شكل زیر صفحه ANFIS Editor را با شرح توابع آن نشان می‌دهد.