• این پارامتر ضمانت می‌کند که یک سیستم همواره باید در دسترس باشد و بتواند کار خود را انجام دهد؛ بنابراین حتی اگر همه موارد ایمنی مدنظر باشد اما عواملی باعث خوابیدن سیستم شوند، مانند قطع برق از نظر یک سیستم امنیتی ایمن نیست (چارلز و دیگران،:2011 412-427).
  • مجموعه مکانیزم­هایی که از هرگونه تحریف، دستکاری و حذف اطلاعات توسط افراد غیرمجاز جلوگیری می‌کند (حسن زاده، 1391: 46)

یکپارچگی اطلاعات باید در درون و بیرون سیستم حفظ شود. به این معنی که یک داده مشخص چه در درون سیستم و چه در خارج آن باید یکسان باشد و اگر تغییر می‌کند باید همزمان درون و برون سیستم از آن آگاه شوند (تایلر،