یکی از مهمترین کاربرد سیستم‌های فازی را تا امروز می‌توان سیستم کنترل فازی متروی سندایی در ژاپن برشمرد. مسیر شمال جنوبی این قطار بطول ۶/۱۳ کیلومتر و دارای ۱۶ ایستگاه می‌باشد. سیستم فازی آن چهار پارامتر را بطور همزمان در نظر می‌گیرد.

ایمنی، راحتی سرنشینان، رسیدن به سرعت مطلوب و دقت ترمز، سیستم فازی دارای دو بخش است: بخش کنترل کننده سرعت (که سرعت قطار را در حد مجاز نگاه می‌دارد) و بخش کنترل کننده توقف اتوماتیک (که سرعت قطار را تا توقف نهایی تنظیم می‌کند) بخش کنترل کننده سرعت از قواعد زیر استفاده می‌کند:

برای ایمنی: اگر سرعت قطار دارد به مرکز مجاز نزدیک می‌شود، آنگاه بیشترین میزان ترمز را انتخاب می‌کند.

برای راحتی سرنشینان: اگر سرعت قطار در محدوده مجاز است، آنگاه عملکرد کنترل ترمز را تغییر ندهید.

البته در سیستم واقعی از تعداد پارامترها و قواعد بیشتری استفاده شده است. سسیتم توقف خودکار را می‌توان از روی چنین قواعدی بنا کرد:

برای راحتی سرنشینان: اگر قطار در منطقه مجاز متوقف خواهد شد آنگاه عملکرد کنترل ترمز را تغییر ندهید.

برای راحتی و ایمنی سرنشینان: اگر قطار در منطقه مجاز قرار دارد آنگاه عملکرد کنترل ترمز را از حالت شتاب به حالت ترمز تغییر دهید.

البته باز هم در سیستم واقعی، از تعداد قواعد بیشتری استفاده شده است. امروزه قطار زیر زمینی سندایی یکی از پیشرفته‌ترین سیستمهای مترو محسوب شده که از سال ۱۹۹۱ کار حمل و نقل مسافران را به عهده دارد.