در اینجا یه مثال ساده از خوشه بندی فازی در متلب ارائه می کنیم
data = load('fcmdata.dat'); % load some sample data
n_clusters = 3; % number of clusters
[center,U,obj_fcn] = fcm(data, n_clusters);

خوشه بندی بالا داده های ورودی را به سه خوشه مجزا تقسیم می کند