شبکه های عصبی چه در بعد آنالیز وتوسعه ساختاری و چه در بعد پیاده سازی سخت افزاری از نظر کمی وکیفی در حال رشد و پیشرفت میباشد و تکنیک های مختلف محاسبات عصبی ازلحاظ تعداد همچنان در حال افزایش هستند. شبکه‌های عصبی مصنوعی دارای دامنه کاربرد وسیعی می‌باشند ازجمله مي توان به موارد زير اشاره كرد:

  • هوا و فضا
  • امور مالي
  • صنعت
  • حمل ونقل
  • بانكداري
  • سرگرمي
  • امور دفاعي
  • الكترونيك
  • نفت وگاز