الگوريتم PSO در طي ساليان گذشته، براي حل انواع مختلفي از مسائل مورد استفاده قرار گرفته است. الگوريتمPSO در حل مسائل پيچيده كه چندين جواب بهينه ي محلي دارند مناسب است . براي حل چنين مسائلي يا روش ديگري وجود ندارد و يا در صورت وجود داشتن ، جواب مناسبي به دست نمي آيد. كاربردهايي كه تا كنون براي PSO مطرح شده اند، در 26 گروه مجزا تقسيم شده اند . البته برخي از كاربردها به بيش از يك گروه متعلق مي باشند . آماري كه در اين بخش بيان ميشود، بر اساس مقالات موجود در پايگاه داده اي IEEE XPLORE ، تا اواخر سال 2007 مي باشد.در حدود 1100 مقاله در مورد PSO در اين پايگاه داده وجود دارند كه حدود 350 مورد از آنها در مورد بهبود بخشيدن به عملكرد الگوريتم PSO و تغيير دادن آن نوشته شده اند. در بسياري از اين مقالات، الگوريتم PSO براي استفاده در كاربرد مورد نظر نويسندگان ، به نحوي تغيير داده شده است كه جوابهاي بهتري به دست بيايند. اين تحليلها به صورت يك گزارش فني توسط ريكاردوپولي و در 20 نوامبر سال2007 ارائه شده است . شناسايي شاخه هاي اصلي كاربردها ، به صورت دستي و با كمك گرفتن از كامپيوترهاي كوچك انجام گرفته است .