پیش بینی روند قیمت سهام :

پیش بینی قیمت یا بازده سهام کار ساده ای نیست زیرا عوامل بازاری بسیاری در تعیین آن نقش دارند که تمامی این عوامل را نمی توان در تحلیلی تکنیکی قرار داد ، فقط داده های تاریخی مربوط به قیمت و حجم معاملات سهام را برای پیش بینی حرکت آتی قیمت مطالعه کرد.

  • حسابرسی: ANN ( Artificial neural Network) :

می تواند به فرایند بررسی تحلیل ، تصمیمات تداوم فعالیت و موارد دیگر کمک کند.

  • ارزشیابی :

می توان ارزش اوراق بهادار و دارایی های دیگر را که می خواهیم خریداری کنیم را برآورد کنیم . فرآیند ارزش یابی را شبیه سازی کنیم.

پیش بینی میزان اعتبار :

سیستم عصبی مصنوعی را می توان به گونه ای برنامه ریزی کرد که اطلاعات ورودی آن داده های مربوط به مشتریان و خروجی مطلوب آن تصمیمات واقعی تحلیل گران اعتباری می باشد. در واقع تقلید از تصمیم گیرنده ی انسانی در اعطاء یا رد اعتبار و تعیین سقف اعتباری.

تصویب اعتبارات:

سیستم های عصبی مصنوعی را می توان به گونه ای طراحی کرد که اطلاعات ورودی آن مربوط به مشتریان و خروجی آن مربوط به تصمیمات واقعی تحلیل گران اعتبار میباشد.