يكي از كاربردهاي اوليه الگوريتم مورچه ها ، حل مساله ي فروشنده ي دوره گرداست. در همه الگوريتم هاي مورچه ، فرض بر اين است كه مورچه ها بر روي يك گراف در حال حركت هستند.لذا استفاده از مساله فروشنده دوره گرد،براي به تصوير كشيدن قابليت ها وويژگي هاي الگوريتم هاي مورچه ، يك انتخاب كاملا منطقي است . الگوريتم مرچه ها ، براي مساله فروشنده دوره گردجواب هاي مناسبي به دست آورده است. يكي ديگر از مسائل قابل حل با استفاده از الگوريتم مورجه ها ، مساله تخصيص درجه دو يا QAP است ، كه از مسائل مهم در زمينه بهينه سازي تركيبي و تحقيق در عمليات است . اين مساله از دسته ي مسائل مكان يابي تاسيسات است كه كاربردهاي فراواني در مهندسي صنايع ، مديريت شهري، شهرسازي ، مديريت منابع و مديريت محيط زيست دارند. مساله ديگري كه ميتوان با الگوريتم مورچه آن را حل كرد ، مساله مسير يابي خودرويا VPR مي باشد كه شباهت هايي به مسالهTSP دارد.