برای ایجاد این دستور در متلب باید از دستورات شرطی مثله if  استفاده کنید

همچنین شما می توانید مستقلا از دستور زیر استفاده کنید

or(A, B)