در زمینه پردازش تصویر پروژه های آماده ای در زمینه های

1- بخش بندی تصویر

2- جستجوی تصویر مبتنی بر محتوا

3- خوشه بندی تصویر

4- پیاده سازی الگوریتم های کتاب گنزالس