چکیده

اگرچه هیدرولیک جریان در مقاطع مرکب توسط محققان زیادی مورد مطالعه قرار گرفته است اما هنوز ابهامات متعددی در استخراج رابطه دبی- اشل این مقاطع وجود دارد. روش‌های مختلفی برای این مقاطع ارایه شده است اما تعمیم این روش‌ها به کلیه مقاطع مرکب با شرایط هندسی و هیدرولیکی مختلف واقعاً دشوار است. در این تحقیق، با استفاده از حدود ۴۰۰ داده دبی- اشل از ۳۰ مقطع مرکب آزمایشگاهی و صحرایی مختلف و به کمک شبکه‌های عصبی مصنوعی، دبی جریان مقاطع مرکب برآورد شده است. ۱۳ پارامتر بدون بعد شامل عمق نسبی، زبری نسبی، عرض نسبی، نسبت شکل، شیب طولی، شیب‌های جانبی مقطع اصلی، شیب‌های جانبی دشت‌های سیلابی و شیب عرضی دشت‌های سیلاب به‌عنوان ورودی مدل شبکه عصبی و پارامتر دبی نسبی (دبی کل مقطع/ دبی مقطع پُر) به‌عنوان خروجی در طراحی شبکه عصبی انتخاب شدند. مقایسه نتایج شبکه عصبی و روش معمول (تجزیه قائم مقطع مرکب) با نتایج اندازه‌گیری شده حاکی از دقت بالای نتایج شبکه عصبی است. ضریب تعیین مدل شبکه عصبی در مرحله آموزش حدود ۹۸۷/۰ و در مرحله آزمون حدود ۹۷/۰ به‌دست آمده است در حالی‌که این ضریب برای روش تجزیه قائم حدود ۸۷/۰ می‌باشد. تحلیل حساسیت نشان داد که از بین ۱۳ پارامتر ورودی به مدل شبکه عصبی، پارامتر عمق نسبی با ۴۸/۴۷ درصد اهمیت، مهمترین متغیر ورودی است. عرض نسبی، زبری نسبی و شیب عرضی دشت‌های سیلابی با ۳۱/۱۹، ۲۹/۱۲ و ۲۵/۷ درصد اهمیت در رده‌های بعدی قرار دارند. از طرف دیگر، نسبت شکل مقطع مرکب با اهمیت ۱۳/۲ درصدی، کم‌اهمیت‌ترین متغیر ورودی است. شیب طولی کانال و شیب‌های جانبی مقطع اصلی و دشت‌های سیلابی نیز دارای اهمیت بسیار کمی هستند.

 

واژه‌های کلیدی: مقاطع مرکب، روش تجزیه قائم مقطع مرکب، شبکه‌های عصبی مصنوعی، رابطه دبی- اشل