یک هزار توی چند مسیره را می توان به عنوان یک گراف خاص در نظر گرفت که در آن مقصد همیشه یکسان است ولی می توان تعداد نقطه های شروع زیادی داشت.این هزار تو های چند مسیره را می توان روی طراحی خط اسمبلی اعمال کرد که در آن هدف همیشه یک محصول کاملا اسمبل شده است و بنابراین مورچه ها می توانند با تصمیم گیری در رابطه با این که چه چیزی ممکن است در موازات اتفاق بیفتد و لازم است چه چیزی را به شکل متوالی کنترل کرد، اسمبل را بهینه کنند.

همچنین هزار تو های چند مسیره را میتوان به بازی ها و هوش مصنوعی که در بازی ها دیده می شود اعمال کرد. عامل های مورچه میتوانند کوتاه ترین مسیر را برای رسیدن به پایگاه دشمن را پیدا کنند یا کوتاه ترین مسیر در مسابقات اتومبیل رانی را مشخص کنند. به طور قطع، آنها می توانند برای حل هزار تو های چند مسیره واقعی هم به کار برده شوند، با این حال این یک کاربرد هوش گروهی است و هنوز نیاز به بررسی دارد.