در علوم نظری رایانه، نظریهٔ اتوماتا  یا نظریهٔ ماشین‌ها عبارت است از بررسی ریاضی ماشین‌های محاسبه‌گر انتزاعی و توانایی‌های آنها برای حل مسایل. به این ماشین‌های انتزاعی اتوماتا گفته می‌شود. این نظریه بسیار نزدیک به نظریه زبان‌های فرمال است. به طوری که اتوماتا اغلب توسط دستهٔ زبان‌های رسمی قابل تشخیص دسته‌بندی می‌شوند. اتوماتا نقش اساسی در طراحی کامپایلر و تجزیه کردن (parsing) ایفا می‌کند. زبان‌هایی که توسط این ماشین‌ها بررسی می‌شوند زبان‌های فرمال هستند.

یک ماشین، یک مدل ریاضی از ماشین با حالات متناهی (FSM) است. یک ماشین شامل مجموعه‌ای متناهی از حالات است که بر اساس ورودی و تابع گذار خود (که می‌تواند به صورت جدول باشد)، از یک حالت به حالت دیگر، تغییر وضعیت می‌دهد. این تابع انتقال به ماشین خودکار می‌گوید که به کدام حالت بعدی با توجه به حالت فعلی و نماد داده شده، برود.

به صورت کلی، یک ماشین شامل مجموعه‌ای متناهی یا شماری از حالات مختلف است.

در ادامه تعریفی مقدماتی از یک نوع اتوماتا ارایه می‌شود که به فهم مفاهیم ضروری مورد بحث در نظریهٔ ماشین‌ها کمک می‌کند.

شرح غیر قراردادی

یک ماشین خودکار قرار است که بر روی تعدادی ورودی از دنباله یا رشته در مراحل زمانی گسسته اجرا شود. در هر مرحله از زمان، ماشین یک ورودی که از مجموعه‌ای از نمادها یا حرف‌ها برداشته شده‌است را، می‌گیرد که به آن الفبا (Alphabet) گفته می‌شود. یک ماشین حاوی مجموعهٔ متناهی از حالت‌هاست. در هر لحظه از اجرا بسته به نوع ماشین، می‌تواند در یکی یا چند تا از حالت‌هایش باشد. در هر مرحلهٔ زمانی، هنگامی که ماشین یک نماد را می‌خواند، بر اساس حالت فعلی و نماد خوانده شده به حالت بعدی پرش یا گذر می‌کند. این تابع روی حالت فعلی و نماد ورودی تابع گذار گفته می‌شود. ماشین تا زمانی که یک ورودی کامل خوانده شود ورودی را نماد به نماد در دنباله‌ای می‌خواند و از حالتی به حالت دیگر بر اساس تابع گذار، گذر می‌کند. زمانی که ورودی نهایی خوانده می‌شود، اصطلاحاً ماشین متوقف شده‌است و به این حالت، حالت نهایی می‌گویند. بر اساس حالت نهایی گفته می‌شود که ماشین یک ورودی را قبول یا رد کرده‌است. زیر مجموعه‌ای از حالت‌های ماشین وجود دارد که به عنوان مجموعهٔ حالت‌های مورد قبول تعریف می‌شود. اگر حالت نهایی یک حالت مورد قبول باشد ماشین ورودی را پذیرفته‌است. در غیر این صورت ورودی رد می‌شود. به مجموعه‌ای از ورودی‌ها که توسط ماشین پذیرفته می‌شود زبان قابل تشخیص ماشین می‌گویند.

شرح قراردادی

واژگان

 • نماد: کوچک‌ترین و بنیادی‌ترین موجودیتی که دارای معنی یا تأثیری بر ماشین است. برخی مواقع به نمادها حرف هم گفته می‌شود.
 • الفبا: یک مجموعه غیر تهی و متناهی از نمادها که در یک زبان تعریف شده‌اند. الفبای زبان توسط Σ نشان داده می‌شود.

همچنین به هر نماد الفبا یک حرف گفته می‌شود. به عنوان مثال، الفبای لاتین {a,b،c,… ,z}=∑ و الفبای باینری {۰و۱}=∑ مثالهایی از الفبا هستند که بیشترین کاربرد را برای ما دارند.

 • کلمه یا رشته: دنباله‌ای متناهی از نمادهای یک الفباست که با عمل الحاق به هم پیوسته‌اند. به عنوان مثال english یک رشته روی الفبای زبان انگلیسی است. یک مثال از رشته به صورت مقابل است: w=aabc

طول رشته با علامت |w| نمایش داده می‌شود و به تعداد نمادهای موجود در رشته گفته می‌شود. رشتهٔ تهی با نماد ε یا ℷ نمایش داده می‌شودو طول آن برابر صفر در نظر گرفته می‌شود. به عنوان مثال اگر w=abcc آنگاه: ۴=|w|

 • زبان: مجموعه‌ای از رشته‌ها است. این مجموعه می‌تواند متناهی یا نامتناهی باشد.

ماشین

۵ تایی \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F\rangle نمایندهٔ یک ماشین خودکار است که در آن:

 • Q مجموعه‌ای از حالات است.
 • ∑ یک مجموعهٔ کراندار از نمادهاست که ما آن را الفبای زبانی که ماشین خودکار می‌پذیرد، می‌نامیم.
 • δ تابع گذار است که
\delta:Q \times \Sigma \rightarrow Q.
(برای ماشین خودکار غیر قطعی،[۱] یک رشتهٔ خالی نیز یک ورودی قابل قبول است)
 • q_0 حالت شروع است، یعنی حالتی از ماشین خودکار که در آن، هیچ‌یک از ورودی‌ها هنوز پردازش نشده‌است (بدیهی است که q_0 \in Q)
 • F مجموعه‌ای از حالات Q است (برای مثال F⊆Q) که وضعیت‌های قبول نامیده می‌شوند.

با داشتن حرف ورودی a که a\in\Sigma می‌توان تابع گذار را به صورت \delta_a:Q\rightarrow Q نوشت؛ که این کار با استفاده از ترفند سادهٔ مالش[۲] صورت می‌گیرد (ترفند مالش عبارت است از نوشتن \delta(q,a)=\delta_a q به ازای همهٔ q\in Q). با این روش، تابع گذار به فرم ساده‌تری تبدیل می‌شود. ترکیب تابع تکرار شده یک مونوئید[۳] را تشکیل می‌دهد. برای توابع گذار، این مونوئید تحت نام مونوئید گذار[۴] یا در بعضی مواقع نیم گروه دگرسازی[۵] شناخته می‌شود.

کلمهٔ ورودی

ماشین یک رشتهٔ متناهی از نمادهای a_1,a_2,.... , a_n را که a_i \in \Sigma می‌خواند که کلمهٔ ورودی گفته می‌شود. مجموعهٔ تمام کلمات با *Σ مشخص می‌شود. گاهی اوقات یک کاراکتر خاص برای مشخص کردن انتهای یک رشته به کار می‌رود (بعضی اوقات با λ نمایش داده می‌شود) که همچنین در الفبا نیز موجود است.

اجرا

یک اجرا ماشین بر روی یک کلمهٔ ورودیw = a_1,a_2,.... , a_n \in \Sigma^* ، یک دنباله از حالت های q_0,q_1,q_2,.... , q_n است که q_i \in Q، به طوری که q0 حالت شروع است و برای 0 <i \leq n داریم q_i = \delta q_{i-1},a_i . به عبارت دیگر در ابتدا ماشین در حالت شروع q0 است و بعد ماشین دنباله وار نمادهای کلمهٔ ورودی را می‌خواند. وقتی ماشین نماد a_i را می‌خواند به حالت q_i = \delta q_{i-1},a_i جهش می‌کند. q_n حالت نهایی اجرا گفته می‌شود.

کلمهٔ مورد قبول

یک کلمه w \in \Sigma ^* توسط ماشین مورد قبول است اگر q_n \in F.

زبان شناخته شده

یک ماشین می‌تواند یک زبان رسمی(formal language) را تشخیص دهد. یک زبان شناخته شده L \subset \Sigma^* توسط یک ماشین مجموعه‌ای از کلمات است که برای ماشین پذیرفته باشد.

زبان‌های قابل تشخیص

زبان‌های قابل تشخیص مجموعه‌ای از زبان‌ها هستند که برای برخی از ماشین‌ها شناخته شده باشند. برای تعریف بالا از ماشین زبان‌های قابل تشخیص زبان‌های با قاعده هستند. برای تعاریف متفاوت از ماشین، زبان‌ها قابل تشخیص متفاوت هستند.

با داشتن یک جفت از حروف a,b \in \Sigma تابع جدید \widehat\delta به صورت \widehat\delta_{ab}=\delta_a \circ \delta_b تعریف می‌شود که \circ نشان دهندهٔ ترکیب توابع است. طبیعتاً، این فرایند می‌تواند بطور بازگشتی ادامه یابد و بنابراین یک تعریف بازگشتی از تابع \widehat\delta_w داریم که برای تمام کلمات w\in\Sigma^* تعریف شده است و به شرح زیر است

\widehat\delta:Q \times \Sigma^{\star} \rightarrow Q.

این ساختار می‌تواند معکوس هم بشود، با داشتن \widehat\delta، می‌توان دوباره \delta را ساخت و بنابراین، این دو توصیف هم ارزند.

سه تایی \langle Q, \Sigma, \delta \rangle تحت نام ماشین نیمه خودکار شناخته می‌شود. ماشین نیمه خودکار همان ماشین خودکار است با این تفاوت که وضعیت شروع و مجموعهٔ وضعیت‌های قبول آن نادیده گرفته شده‌اند. مفهوم‌های افزودهٔ وضعیت اولیه و وضعیت قبول باعث می‌شوند تا توانائی ماشین خودکار بیش از توانائی ماشین نیمه خودکار باشد، بدین شرح که ماشین نیمه خودکار نمی‌تواند یک زبان‌های فرمال را شناسائی کند. زبان L که توسط ماشین خودکار قطعی کراندار[۶] پذیرفته شده است، این گونه تعریف می‌شود:

L= \{ w \in \Sigma^{\star}\,|\;\widehat\delta(q_0,w)\in F\}

توضیح اینکه، زبان پذیرفته شدهٔ ماشین خودکار (یعنی L) مجموعه‌ای از کلمات w است که با الفبای \Sigma ساخته شده‌اند و وقتی به عنوان ورودی به ماشین خودکار داده می‌شوند، نهایتاً یکی از وضعیت‌های F را نتیجه می‌دهند. زبانهایی را که توسط ماشین خودکار پذیرفته شده‌اند، زبان‌های قابل تشخیص می‌نامند.

وقتی مجموعهٔ وضعیت‌های Q کراندار است، ماشین خودکار به عنوان ماشین خودکار وضعیت محدود شناخته می‌شود و مجموعهٔ همهٔ زبان‌های قابل تشخیص آن را، زبان‌های باقاعده[۷] می‌نامیم. در واقع یک هم‌ارزی قوی وجود دارد: به ازای هر زبان باقاعده یک ماشین خودکار وضعیت محدود وجود دارد.