بهينه سازي فرايندي است كه براي بهتر كردن چيزي دنبال مي شود . فكر ، ايده ويا طرحي كه توسط يك دانشمند يا يك مهندس مطرح مي شود و در طي روند بهينه سازي بهتر مي شود. در هنگام بهينه سازي شرايط اوليه با روشهاي مختلف مورد بررسي قرار مي گيردو اطلاعات به دست آمده براي بهبود بخشيدن به يك فكريا روش مورد استفاده قرار مي گيرند.بهينه سازي ابزاري رياضي است كه براي يافتن پاسخ بسياري از پرسش ها در خصوص چگونگي راه حل مسائل مختلف ، به كار ميرود.

در بهينه سازي از يافتن بهترين جواب براي يك مساله صحبت به ميان مي آيد. لفظ بهترين به طور ضمني بيان مي كند كه بيش از يك جواب براي مساله مورد نظر وجود دارد كه البته داراي ارزش يكساني نيستند. تعريف بهترين جواب ، به مساله مورد بررسي، روش حل و همچنين ميزان خطاي مجاز وابسته است.بهينه سازي ، تغيير دادن ورودي ها و خصوصيات يك دستگاه ، فرآيند رياضي ويا آزمايش تجربي است ، به نحوي كه بهترين خروجي يا نتيجه به دست بيايد.تمام مسائل بهينه سازي به صورت كمينه سازي مقدار يك تابع هزينه در نظر گرفته شده اند.