1.1.1.1 معماری شبکه

جزئیات معماری شبکه‌ی موجود یا طرح‌ریزی شده، برنامه‌های کاربردی و خدمات، جهت فراهم‌سازی درک و زمینه لازم در ارزیابی مخاطره امنیتی و بازنگری مدیریت باید جمع‌آوری شده؛ سپس با توجه به گزینه‌های معماری فنی امنیت شبکه بازنگری گردند. با روشن شدن این جنبه‌ها در اولین مراحل ممکن، فرآیند شناسایی و ارزیابی مخاطرات امنیتی و کنترل‌های امنیتی مربوطه و نیز گزینه‌های معماری فنی امنیت شبکه آسان‌تر شده و تصمیم‌گیری در مورد اینکه کدام باید تصویب‌شده، کارآمد تر شوند، سهل‌تر می‌گردد و نهایتاً منجر به تدوین راه حل امنیتی عملی تری گردد.