1.1.1    مجموعه‌های فازی عملیات

مجموعه‌های فازی به‌کاررفته در این مطالعه به قرار زیر می‌باشند:

  • تقاطع فازی
  • واحد فازی
  • مکمل فازی