كشف خطا با استفاده از موارد پائين صورت مي‏گيرد:

  • سرشماري Polling : كه در اين حالت سيستم مديريت شبكه به طور متناوب از حالتهاي نماينده‏هاي مديريت سرشماري مي‏كند.
  • تله : trap : كه نماينده‏هاي مديريت كه بر اساس اطلاعات از عناصر شبكه بنا نهاده شده‏اند خطاهاي غيردرخواستي را به سيستم مديريت شبكه مي‏فرستد.

يك برنامه كاربردي يك دستور Ping را به طور متناوب توليد و منتظر توليد و منتظر پاسخ آن مي‏ماند موقعي كه يك تعداد از قبل معين شده از پاسخهاي متوالي دريافت نشود، فعاليت تعريف شده شكسته و از بين مي‏رود. تكرار كردن Ping و تعداد معين شده (Preset) براي كشف خطا به خاطر برقراري نوازن ميان ترافيك بالاسري (over head) و سرعت انجام مي‏گيرد و آن را بهينه مي‏كند و با هزينه بهتري خطا را كشف مي‏نمايد.

طرح كشف متناوب با استفاده از تله‏ها صورت مي‏گيرد مثلاً تله egpNeighbordoss , message link down در SNMP V1 مي‏تواند در نماينده ليت شده و رخدادها به سيستم مديريت شبكه گزارش مي‏شوند كه داراي نام عمودي درست و قانوني است يكي از مزاياي تله‏ها به سرشماري اين است كه كشف خطا سريع‏تر و با كمترين بالاسري ترافيك انجام مي‏گيرد.