در تصاویر دیجیتال مفهومی به نام آنتروپی تعریف می شود. این مفهوم بیانگر مقدار اطلاعات موجود در تصویر است. سایز عکس که در ذخیره سازی، پردازش، و ارسال آن نقش دارد، با آنتروپی رابطه ی مستقیم دارد. پس کاهش آنتروپی باعث کم شدن سایز تصویر می شود.مفهومی دیگر به نام هیستوگرام عکس که به نوعی نشانگر اطلاعات درون عکس و آنتروپی تصویر می باشد، تعریف می شود. ناهموار سازی هیستوگرام تصویر، سبب کاهش آنتروپی و در نتیجه سبب فشرده سازی آن می گردد.در این پروژه ابتدا مفاهیم بالا توضیح داده می شوند و اثبات می کنیم که ناهموار سازی هیستوگرام سبب کاهش آنتروپی می شود. سپس این پردازش بر روی تعداد زیادی عکس آزمایش شده و نتایج به طور عملی مشاهده می شوند.در انتها ایده ای را برای کامل کردن و حالت کلی تر مساله بیان می کنم که ایده ای برای ادامه ی مسیر پروژه می باشد.با امید اینکه این متن بتواند راهگشای پژوهش های آتی شود