فرم‌هاي اطلاعات پزشكي (Forms of Medical Knowledge)

10-1-2-1- دو نوع اطلاعات

دو نوع اطلاعات در تصميم‌گيري دخيل‌اند:

  • اطلاعات علمي (Scientific) يا رسمي (Formal) (موجود در كتاب‌ها و مقالات): اين نوع اطلاعات به «شناخت» (Cognition) و «استنتاج» (Deduction) مرتبط‌اند. يعني فرد بايد اصول فرآيندهاي بيولوژيكي و ارتباط بين شرايط پاتولوژيكي و نشانه‌هاي بيماري را بداند.
  • اطلاعات تجربي(Experimental Knowledge) (خلاصه‌شده در پايگاه داده مدارك بيماران): اين نوع اطلاعات به «بازشناخت» (Recognition) و «قياس» (Induction) مرتبط‌اند. پزشك علائم خاصي را قبلا مشاهده كرده و بيماري را تشخيص مي‌دهد.

در بسياري موارد پزشكان اطلاعات كافي و داده‌هاي بيمار را دارند و امكان تصميم‌گيري صحيح براي آنها فراهم است و نيازي به پشتيباني كامپيوتر نيست. با اين وجود بازهم دلايل كافي براي استفاده از كامپيوتر وجود دارد:

  • افراد برخي اوقات دچار خطا و اشتباه مي‌شوند.
  • پزشكان قادر نيستند كه هميشه خود را با آخرين يافته‌هاي اطلاعات پزشكي تطبيق دهند.
  • در موارد متداول استفاده از تصميم‌گيري خودكار موثر است.
  • سازمان‌هاي مراقبت بهداشتي مايل به افزايش كيفيت مراقبت و كاهش هزينه‌هاي آن هستند.

كامپيوترها دادة (Data) بيمار را در پايگاه داده (Database) ذخيره مي‌كنند. همچنين كامپيوترها قابليت ذخيره اطلاعات (Knowledge) به صورت پايگاه اطلاعات (Knowledgebase) را دارند. اين اطلاعات بايد فرمول‌بندي و ساختاربندي (Structure) شوند. (مشابه با مديريت داده‌ها) در اين صورت داده بيمار و اطلاعات پزشكي براي تصميم‌گيري توسط كامپيوتر قابل استفاده‌اند.