ما به شیوه‌ای برای فراگیری در مدل‌های نرون خود نیازمندیم. اتصال این نرون‌هابه یکدیگر شاید شبکه‌هایی را ایجاد کند که بتواند کاری را انجام دهند ، لیکن برای انجام کاری مفید باید بتوانیم به طریقی آن‌ها را آموزش دهیم . آنچه این مدل‌ها را قابل استفاده می‌کند توانایی‌ آن‌ها در فراگیری است . همچنین، برای سهولت درک مدل‌ها روش‌های فراگیری باید تا حد امکان ساده باشند .

کودکان اغلب برای کسب نتایج خوب ریاضی تشویق می‌شوند ، و برای عبور از خیابان بدون توجه به اطراف سرزنش می‌کردند . به سگ‌ها برای اطاعت از فرمان تکه‌های غذا می‌دهند. به طور کلی، رفتار خوب تشویق می‌شود و رفتار بد سرزنش می‌گردد. همین شیوه را می‌توان در شبکه‌های مصنوعی نیز به کار گرفت. اگر دو گروه از اشیاء داشته باشیم مثلاً گروهی از شکل‌های نوشته شده مختلف A و گروهی از شکل‌های نوشته شده مختلف B ، شاید مایل باشیم نرون مورد نظر ما A ها را از B ها تمیز دهد . شاید بخواهیم نرون ما با مشاهده یک A عدد ۱ را بیرون دهد و با دیدن B عدد صفر را .

اصل راهنما آن است که به نرون اجازه دهیم از اشتباهات خود بیاموزد. اگر جواب همراه با خطا باشد می‌خواهیم احتمال این خطا را در آینده کم کنیم و اگر جواب صحیح باشد وضع را تغییر نمی‌دهیم . اگر در ابتدا ضرایب وزنی خطوط ارتباطی نرون را به طور تصادفی تعیین کنیم عین در واقع حالت شروع بوده و نرون هیچ نمی‌داند ،‌ آن گاه می‌توانیم یک حرف A را به نرون وارد کنیم ،‌نرون مجموع وزنی ورودی‌های خود را محاسبه می‌کند و با مقدار آستانه مقایسه می‌کند. چنانچه مقدار محاسبه شده از آستانه بیش‌تر باشد نرون جواب ۱ و در غیر این صورت خروجی صفر خواهد داد . احتمال این که به طور تصادفی جواب صحیح باشد ۵۰% است ،‌زیرا ورودی‌های نرون تنها به طور تصادفی می‌توانند از مقدار آستانه تجاوز کنند . فرض کنید نرون جواب صحیح بدهد . در این صورت نیاز به هیچ اقدامی نیست زیرا مدل موفق بوده است . ولی اگر جواب صفر بود باید مجموع وزنی را افزایش دهیم به صورتی که بار دیگر که با حرف A رو به رو شد جواب صحیح ۱ بدهد . این عمل را با افزایش ضرایب وزنی خطوط ارتباطی نرون انجام می‌دهیم . بنابراین برای تشویق احتمال حصول جواب ۱ وزن‌ها را افزایش می‌دهیم .

برای حرف B مایلیم که نرون عدد صفر را تولید کند . یعنی مایل هستم که مجموع وزنی ورودی‌ها از مقدار آستانه کم‌تر باشد . بنابراین هر گاه نرون با حرف B رو به رو شد مایل خواهیم بود که ضرایب وزنی آن را کاهش دهیم تا مجبور گردد در آینده با مشاهده حرف B عدد صفر را تولید نماید.

این بدان معنی است که برای فراگیری شبکه باید زمانی که مایلیم نرون فعال باشد ضرایب وزنی را افزایش داده و آن گاه که مایلیم نرون غیر فعال باشد ضرایب را کاهش دهیم .

این قاعده فراگیری شکل دیگری از قاعده‌ای است که در سال ۱۹۴۹ توسط دونالد هب ارائه شده و بنابراین به قاعده فراگیری هب۱ معروف می‌باشد. در شکل جزئی تغییر یافته از قانون هب که ما استفاده می‌کنیم خاصیت تغییر دادن انحصاری خطوط ارتباطی فعال حفظ شده است ، لیکن این خطوط هم تقویتت و هم تضعیف می‌شوند . این عمل را به این دلیل می‌توانیم انجام دهیم که نتایج مورد نظر را از قبل می‌دانیم و بنابراین مشاهده می‌کنیم که به کدام سمت باید ضرایب وزنی را تغییر دهیم . چون این فراگیری از طریق در دست داشتن نتیجه مطلوب راهنمایی می‌گردد به این نوع آموزش «فراگیری با سرپرست» می‌گوییم .

شیوه یادگیری ما می‌تواند به صورت زیرخلاصه شود :

  • ضرایب وزنی و مقادیر آستانه را به طور تصادفی تعیین کنید .
  • یک ورودی را به مدل ارائه دهید .
  • مقدار خروجی را با توجه به مقایسه مجموع وزنی ورودی‌ها و مقدار آستانه محاسبه کنید .
  • ضرایب وزنی را برای تقویت تصمیمات درست و تضعیف تصمیمات نادرست تغییر دهید . به عبارت دیگر خطا را کاهش دهید.
  • ورودی بعدی را به مدل ارائه دهید و …

۱ –Hebbian learning