در هر مسئله قبل از آنکه بتوان الگوريتم ژنتيک را براي يافتن يک پاسخ به کار برد به دو عنصر نياز است: اول، روشي براي ارائه يک جواب به شکلي که الگوريتم ژنتيک بتواند روي آن عمل کند لازم است. به شکل سنتي يک جواب به صورت يك رشته،از بيتها، اعداد،يا نويسه ها نمايش داده مي‌شود.دوم، روشي لازم است که بتواند کيفيت هر جواب پيشنهاد شده را با استفاده از توابع تناسب محاسبه نمايد. مثلاً اگر مسئله هر مقدار وزن ممکن را براي يک کوله پشتي مناسب بداند بدون اينکه کوله پشتي پاره شود، يک روش براي ارائه پاسخ مي‌تواند به شکل رشته اي از بيتهاي ۰ و۱ در نظر گرفته شود, که ۱ يا ۰ بودن نشانه اضافه شدن يا نشدن وزن به کوله پشتي است.تناسب پاسخ، با تعيين وزن کل براي جواب پيشنهاد شده اندازه گيري مي‌شود.