به طور خلاصه الگوريتم ژنتيك از عملگرهاي زير تشكيل شده است:

2-4-1- کدگذاری[1]

اين مرحله شايد مشكلترين مرحله حل مسأله به روش الگوريتم باشد. الگوريتم ژنتيك به جاي اينكه بر روي پارامترها يا متغيرهاي مسأله كار كند، با شكل كد شدۀ آنها سروكار دارد. يكي از روشهاي كد كردن، كد كردن دودويي مي باشد كه در آن هدف تبديل جواب مسأله به رشته‌اي از اعداد باينري (در مبناي 2) است.

2-4-2- ارزیابی[2]

تابع برازندگي را از اِعمال تبديل مناسب بر روي تابع هدف يعني تابعي كه قرار است بهينه شود به دست مي‌آورند. اين تابع هر رشته را با يك مقدار عددي ارزيابي مي‌كند كه كيفيت آن را مشخص مي‌نمايد. هر چه كيفيت رشته جواب بالاتر باشد مقدار برازندگي جواب بيشتر است و احتمال مشاركت براي توليد نسل بعدي نيز افزايش خواهد يافت.

2-4-3- ترکیب[3]

مهمترين عملگر در الگوريتم ژنتيك، عملگر ترکیب است. تركيب فرآيندي است كه در آن نسل قديمي كروموزوم‌ها با يكديگر مخلوط و تركيب مي‌شوند تا نسل تازه‌اي از كروموزوم‌ها بوجود بيايد.

جفت‌هايي كه در قسمت انتخاب به عنوان والد در نظر گرفته شدند در اين قسمت ژن‌هايشان را با هم مبادله مي‌كنند و اعضاي جديد بوجود مي‌آورند. تركيب در الگوريتم ژنتيك باعث از بين رفتن پراكندگي يا تنوع ژنتيكي جمعيت مي‌شود زيرا اجازه مي‌دهد ژن‌هاي خوب يكديگر را بيابند.

2-4-4- جهش[4]

جهش نيز عملگر ديگري هست كه جواب‌هاي ممكن ديگري را متولد مي‌كند. در الگوريتم ژنتيك بعد از اينكه يك عضو در جمعيت جديد بوجود آمد هر ژن آن با احتمال جهش، جهش مي‌يابد. در جهش ممكن است ژني از مجموعه ژن‌هاي جمعيت حذف شود يا ژني كه تا به حال در جمعيت وجود نداشته است به آن اضافه شود. جهش يك ژن به معناي تغيير آن ژن است و وابسته به نوع كدگذاري روش‌هاي متفاوت جهش استفاده مي‌شود.

2-4-5- رمزگشايي[5]

رمزگشایی، عكسِ عمل رمزگذاری است. در اين مرحله بعد از اينكه الگوريتم بهترين جواب را براي مسأله ارائه كرد لازم است عكس عمل رمزگذاري روي جواب‌ها يا همان عمل رمزگشایی اعمال شود تا بتوانيم نسخه واقعي جواب را به وضوح در دست داشته باشيم.

[1] Encoding

[2] Evaluation

[3] Crossover

[4] Mutation

[5] Decoding