:

یکی از دسته بندی های رایج هوش جمعی تقسیم به دو دسته با توجه به نوع سیستم مورد بررسی است. بنابراین در این رابطه هوش جمعی طبیعی مطرح می شود که در آن سیستم های بیولوژیکی مورد بررسی قرار می گیرند و هوش جمعی مصنوعی که در آن محصولات مصنوعی ساخت دست بشر مطرح میشود.