معمولاً این روش در جاهایی که ارتباط مستقیم با افراد میسر نیست کاربرد دارد خصوصاً در فرودگاهها و معابر امنیتی. ( این سیستم شناسایی تقریباً یک سیستم شناسایی مخفی است) در این روش یک تصویر از شخص در هنگام راه رفتن بدست می آید که معرف نمودار جابجایی و زمان برای وی است .در هنگام راه رفتن افراد حرکت پاها و سر افراد با یکدیگر متفاوت است(البته حرکت دستان نیز در برخی موارد کاربرد دارد) که الگوی بدست آمده از این قسمتها می باشد.