از جمله قابليت هاي شبكه هاي عصبي ميتوان به موارد زير اشاره كرد:

  • محاسبه یک تابع معلوم
  • تقریب یک تابع ناشناخته
  • شناسائی الگو
  • پردازش سیگنال
  • یادگیری