سيستم‌هاي پيشنهاد غيردرخواستي نوعاً با سيستم‌هاي CPR همراه هستند. DSS باليني پس از فراهم شدن داده‌هاي بيمار آنها را ارزيابي مي‌كند. سيستم CARE يك نمونه از سيستم هاي غيردرخواستي است كه از داده‌هاي CPR استفاده مي كند. CARE به كاربر امكان مي‌دهد تا قواعدي را براي يادآوري مسائل تشخيصي كه ممكن است مورد غفلت قرارگيرد، بنويسد. مجموعه‌اي از قوانين ايجاد مي‌شوند و تأثير قواعد روي بيمار نشان داده مي‌شود. معمولا اين قواعد منطق بولي ساده‌اي را بكار مي‌برند و پاسخ استانداردي را به ناهنجاري‌ها ارائه مي‌دهند.

عامل محدودكننده مقدار داده‌هاي بيمار ارائه‌شده به DSS است. براي مثال اگر محتوي CPR تنها يك نسخه باشد تنها كاري كه DSS مي‌تواند انجام دهد قرارگرفتن دز داروها در نسخه مي‌تواند تصحيح شود. در كل هرچه داده‌هاي بيشتري در CPR باشد DSS پيشنهادهاي بهتري ارائه خواهد داد.

در اين شرايط،‌ پزشك بطور خاص پيشنهادي را درخواست نمي‌كند و ارائه پيشنهاد جزئي از فعاليت مديريت داده متداول است. مشكل مهم در اين دسته از سيستم‌ها امكان توليد پيشنهادهاي «مثبت نادرست» (FP) يا هشدارهاي اشتباه است. علت ارائه پيشنهادهاي FP اين است كه سيستم نمي‌تواند اهداف درمان و تشخيص را به درستي تشخيص دهد. باتوجه به اينكه اطلاع در مورد اين اهداف مناسب بودن اعمال پزشك را روشن مي‌كند پس ركوردهاي مربوط به بيمار بايد هم شامل داده‌ها (مانند نتايج آزمايش‌ها) و هم اهداف درماني پزشك باشد.