در برنامه زیر نحوه ساخت شبکه عصبی چند لایه ارائه شده است: در این برنامه ورودی دو متغیر با چهار دسته جواب گرفته شده و خروجی تک متغیره آن نیز وارد می شود سپس با دستور newff شبکه عصبی دو لایه ساخته شده است. سپس با دستور train شبکه عصبی اموزش داده شده است. در نهایت جواب با دستور sim  مشاهده شده است.

[css]P = [ -1 -1 2 2 ;۰ ۵ ۰ ۵];</pre>
T = [-1 -1 1 1];

net = newff( minmax(P),[3 1],{‘tansig’,’purelin’}, ‘traingd’];
[net, tr]= train(net, P, T);

a = sim(net, P);[/css]