چکیده. آتش سوزی در جنگلها یک مسئله مهم زیست محیطی، اقتصادی است در حالیکه جان انسان را به خطر میندازد و ایجاد آسیب زیست
محیطی نیز میکند . تشخیص سریع برای کنترل این پدیده یک عنصر کلیدی است. برای رسیدن به این کار، یک راه دیگر استفاده از ابزار به
صورت خودکار بر اساس سنسور محلی است، مانند ایستگاه های هواشناسی.در واقع، شرایط آب و هوا (مثل دما، باد) و چند شاخصدیگر درآتش
از این داده استفاده میکند.در این کار، ما یک رویکرد روش داده (FWI) سوزی در جنگل تاثیر دارد ، مثلا آتشسوزی جنگل وابسته به آب و هوا
وجود دارد، به عنوان مثال، حمایت DM را برای پیشبینی منطقه سوخته از آتشسوزی جنگل کاوش میکنیم. پنج روش مختلف (DM) کاوی
و ویژگی FWI و جنگلهای تصادفی، و چهار انتخاب تنظیم ویژگی متمایز (با استفاده از مکانی، زمانی، قطعات (SVM) کردن ماشین آلات برداری
های آب و هوا) وجود دارد، در داده های اخیر در دنیای واقعی از منطقه شمال شرق پرتغال جمع آوری شده و مورد آزمایشقرار گرفته اند.بهترین
و چهار ورودی هواشناسی (به عنوان مثال دما، رطوبت نسبی، باران و باد) قادر به پیش بینی منطقه سوخته از SVM تنظیمات با استفاده از یک
آتشسوزی های کوچک که مکرر هستند ، می باشد . چنین دانشی قابل استفاده به ویژه برای بهبود مدیریت منابع آتش نشانی مفید (به عنوان
مثال اولویت بندی اهداف برای تانکر هوایی و خدمه زمینی) است.
کلمات کلیدی: داده های برنامه استخراج از معادن، علوم آتش، رگرسیون، بردار پشتیبانی ماشین آلات.

یکی از نگرانی های عمده زیست محیطی وقوع آتش سوزی در جنگل (همچنین به نام آتش سوزی سریع) است، که بر حفاظت از جنگل، ایجاد
آسیب زیست محیطی و اقتصادی و رنج انسان می باشد. چنین پدیده با توجه به علل متعدد (به عنوان مثال سهل انگاری انسان است و طبیعی)
در سراسر جهان نابود شده است. به طور (HA) و با وجود افزایش هزینه های دولت برای کنترل این فاجعه، هر ساله میلیون ها هکتار جنگل
مثال، پرتغال به شدت توسط آتش سوزی جنگل ها تحت تاثیر قرار میگیرد [ ۷]. از سال ۱۹۸۰ تا سال ۲۰۰۵ ، بیش از ۲٫۷ میلیون هکتاراز
سطح جنگل (معادل مساحت کشور آلبانی) نابود شده اند. سال ۲۰۰۳ و ۲۰۰۵ به صورت چشمگیری فصل آتش سوزی بود، موثر بر ۴٫۶ ٪ و
٪۳٫۱ از زمین، با ۲۱ و ۱۸ مرگ انسانی بود. تشخیص سریع یک عنصر کلیدی برای آتش نشانی موفق است. از آنجا که نظارت انسان سنتی و
گران قیمت و تحت تاثیر عوامل ذهنی است، بر توسعه راه حل های اتوماتیک تاکید شده است. این را می توان به سه دسته اصلی [ ۱] گروه
بندی کرد: مبتنی بر ماهواره ، اسکنر مادون قرمز / دود و سنسور محلی (به عنوان مثال هواشناسی). ماهواره هزینه های فراگیر، تاخیر بومی
سازی و فاقد رزولوشن کافی برای همه موارد است.

برای خرید ادامه این مقاله ترجمه شده با ما تماس بگیرید