روشی بدست آوردن باقیمانده تقسیم:

[css] A=mod(B,C) [/css]