با سلام در این قسمت یک تابع دیگر از توابع متلب را معرفی می کنیم
X = rand(10,2);
dt = DelaunayTri(X);
triplot(dt)
در صورتی که در این باره سوالی داشتید در همین صفحه پیام بگذارید