با استفاده از دستور xlsread در متلب شما می توایند ایل های اکسل را بخوانید