– اگر چه هر كدام از مورچه ها به حد كافي براي يافتن يك راه حل براي مساله ، پيچيده هستند و احتمالا راه حل خوبي نيز پيدا خواهند نمود ، اما راه حل هايي كه داراي كيفيت مطلوب باشند ، صرفا از طريق همكاري و تعامل بين مورچه ها قابل دسترسي است.

– هر مورجه صرفا از اطلاعات فردي خود ويا از اطلاعات محلي راس يا گرهي كه در آن قرار دارد بهره مي برد.

– مورچه ها به صورت غير مستقيم با يكديگر در ارتباط هستند . اين ارتباط از طريق تغييراتي است كه آنها در مقادير فرومون مسير هاي مختلف ايجاد مي كنند.

– يك مورچه ، به دنبال راه حلي مي گردد كه كمترين هذينه را در بر داشته باشد.

– مورچه ي kام داراي يك حافظه شخصي به نام M است كه مسيري را كه مورچه طي كرده است در آن ذخيره مي شود. حافظه مي تواند براي (1) ايجاد راه حل هاي مجاز و شدني ، (2) ارزيابي راه حل هاي يافته شده و (3) بازگشت مسير به صورت معكوس، استفاده مي شود.

– مورچه kام از يك حالت اوليه S0 شروع به كار مي كند.

– مورچه ها توان ديدن و شنيدن را ندارند و فقط از حس بويايي استفاده مي كنند .

– مورچه ها صدا نيز ندارند .