بياييد هر مسافري كه در Rs شركت كرده است را به عنوان يك گره در نظر بگيريم . ما مساله را به مراحلي تجزيه مي كنيم . اولين سرنشين ماشين (راننده) مرحله اول معرفي مي شود ، دومين مسافري كه به Rs ملحق مي شود مرحله دوم معرفي مي شود .

در طي رفت ، زنبور تعداد معيني از گره ها را بازديد خواهد كرد . زنبورها تمامي راه حلهاي زير پايه توليد شده را مقايسه مي كنند . بر مبناي كيفيت راه حلهاي زير پايه توليد شده ، هر زنبور تصميم مي گيرد كه آيا مسير توليد شده را ترك كند و سرگردان شود يا به پرواز در طول مسير كشف شده بدون گرفتن همراه ادامه دهد . يا برقصد و بدينگونه همراه بگيرد قبل كه به مسير كشف شده بازگردد .