مقدمه

نمایش ماتریسی،عملیات ماتریسی

روش حذفی،روش گاوس و گاوس-جردن،روش LU

روش توماس و شرایط مریض

روش ماتریس معکوس

خطا در جواب ها و اعداد و ضعیت

حل دستگاه معادلات با آزمایش و خطا

روش جاکوبی،روش گاوس- سایدل

روش relaxation