در موارد بسیاری نیاز است تا تعداد معینی معادله خطی با همان تعداد معین از مجهولات را حل کنیم. برای نمونه در زمینه­هایی مانند تحلیل مدارات الکترونیکی، مدلسازی آب و هوا، CT Scan (computed axial tomography) و موارد بسیار دیگر، با این مبحث ریاضی روبرو خواهیم بود. یک شکل نمونه از یک دستگاه با چهار معادله و چهار مجهول به فرم زیرمفروض است: ۲a + 2b + 1c + 6d = 4 4a – ۲b + 0.5c +1d = 2 6a + 1b + 0c – ۱d = -1 2a + 2b – ۱c + 3d = 4 در اینجا ما باید مقادیر a, b, c, d را طوری بیابیم که همه معدلات ارضاء گردند. برای حل دستگاههای معادلات خطی در مقاطع راهنمایی و دبیرستان مطالب زیادی آموخته­ایم. و روشهای متعددی نیز برای این امر وجود دارد. که از آن جمله می توان به روش حذفی و روش کرامر اشاره کرد. اما در محیط MATLAB دستوراتی برای حل این معادلات وجود دارد که از روش ضرب ماتریس (اسکالر) استفاده می کند. برای همین دو عدد ماتریس از طرفین معادله به فرم زیر تشکیل داده می شود: A=[2  ۳  ۱    ۶       ۴ -۲ .۵    ۱       ۶  ۱   ۰  -۱       ۲  ۲  -۱   ۳] B=[4       ۲      -۱       ۴]   حال بایستی ماتریس A معکوس گردد و سپس در ماتریس B ضرب گردد. و حاصل در یک ماتریس دیگر ذخیره گردد؛ دستورات MATLAB به فرم زیر خواهد بود: x=inv(A)*B  و یا x=A^(-1)*B  و نیز می توان از دستور x=A\Bاستفاده کرد که این دستور بسیار بهینه و قابل اعتماد نسبت به دو مورد قبلی است. ماتریس x که از حاصلضرب دو ماتریس اول بدست آمده یک ماتریس یک ستونه و چهار سطری می باشد که مجهولات معادلات به فرم زیر در آن جای گرفته اند: a=x(1) b=x(2) c=x(3) d=x(4) این روش در عین سادگی فوق العاده گاهی وقتها نیز دچار مشکل می شود و جوابهای صحیح را بدست نمی دهد و یا گاها چند جواب متفاوت را در متغییرهای متعدد می دهد، (مخصوصاً در زمان استفاده از دستور inv(A)) برای اجتناب و پیشگیری از این مشکل، در دستگاه معادلات، بایستی به N  مجهول دقیقاً N معادله خطی مستقل داشته باشیم. و معادله مستقل معادله ای است که با افزودن یک مقدار به معدله دیگر بدست نیاید. یعنی کاملا با معدلات دیگر متفاوت باشد!. البته همیشه نمی توان با یک نگاه ساده به معادلات به مستقل بودن آنها پی برد! بنابراین در MATLAB برای حل این مشکل از دستور Rank() استفاده می کنیم که در صورت دادن ماتریس مرجع به آن، تعداد معادلات مستقل را مشخص خواهد نمود. یک مثال کاربردی در تصویربرداری پژشکی: